Verinelis logotipas

Mokestis už darželį

Mokestis už darželį mokamas vadovaujantis  Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu Nuoroda į dokumentą, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-305. 

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą

2. 2. Nustatyti šias vienos dienos vaiko maitinimo normas:
2.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:
2.1.1. lopšelio grupėse – 2,60 Eur;
2.1.2. darželio grupėse – 2,90 Eur;
2.2.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10 Eur, pavakariams – 1,16 Eur.

2.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas:
2.3.1. lopšelio grupėse – 2,10 Eur; 
2.3.2. darželio grupėse – 2,30 Eur;
2.3.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10 Eur.

3. Nustatyti 1 Eur mokestį visoms šeimoms ir 0,50 Eur mokestį socialinę pašalpą gaunančioms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui,
kai vaikas lanko įstaigą ilgiau kaip 4 val.

19. Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos. Mokestis už kiekvieno vaiko išlaikymą turi būti mokamas atskiru mokėjimu pagal atitinkamam vaikui priskirtą mokėtojo kodą, įmokos kodą ir suformuotą bei įstaigos pateiktą apskaitos dokumentą.

illustration-kids-jumping-glee-260nw-95801155_3.jpg

Mokesčio lengvatų taikymas

10. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų (globėjų) prašymu mažinamas 50 procentų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:

10.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai patvirtinančius dokumentus.
Dokumentai pateikiami vieną kartą, išskyrus atvejus, kai pasikeitė aplinkybės;

10.2. toje pačioje šeimoje auga (globojami, rūpinami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;

10.3. vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

10.4. vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

10.5. vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija, tėvams pateikus ligą patvirtinančius dokumentus;

10.6. vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis, pateikus tai patvirtinančius dokumentus.

12. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami įstaigos direktoriui, priimant vaiką į įstaigą, ir pakartotinai teikiami kiekvienų metų rugsėjo pirmą darbo dieną, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis darbo dienomis.
Aprašo 10.1 papunktyje nurodytais atvejais dokumentai teikiami vieną kartą, išskyrus atvejus, kai pasikeitė aplinkybės.

13. Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą,  nuo kito mėnesio pirmos dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialinę pašalpą gaunančias šeimas.

Prašymas dėl mokesčio lengvatos taikymo

Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

11. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

11.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos skyrimo faktą vaikui Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

11.2. įstaiga uždaroma remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;

11.3. tėvai (globėjai) informuoja įstaigą pirmą nelankymo dieną ir per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos pateikia prašymą įstaigos nustatyta tvarka, kai vaikas nelanko įstaigos dėl:

11.3.1. tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki 18 arba vaikus iki 12 metų, suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje numatytų papildomų poilsio dienų;

11.3.2. ligos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, tėvai apie tai turi informuoti įstaigą papildomai užpildant Prašymą dėl vaiko nelankymo dienų pateisinimo.

11.3.3. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;

11.3.4. prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

11.3.5. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, darbo nuotoliniu būdu arba  vykdomos individualios veiklos pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius;

11.3.6. mokinių atostogų (jeigu vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje) pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

11.3.7. vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėnesiais);

11.3.8. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas;

11.3.9. priešmokyklinių grupių vaikų atostogų (jei tokios atostogos nustatytos atitinkamose grupėse);

11.3.10. kitų priežasčių pateikus Prašymą dėl vaiko nelankymo dienų pateisinimo

Partneriai

Turite klausimų?

El. Paštas: rastine@verinelis.vilnius.lm.lt

Telefono numeris: +370 5 247 9129

Apie slapukus šioje svetainėje

Mes naudojame slapukus, kad rinktume ir analizuotume informaciją apie svetainės darbą ir naudojimą, pagerintume bei pritaikytume turinį. Daugiau informacijos