Verinelis logotipas

VAIKŲ DIENOS POILSIS

2023-09-05 07:21:46

VAIKŲ DIENOS POILSIO ORGANIZAVIMO GAIRĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Vaikų dienos poilsio organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 8 punktas „Jei įstaigoje vaikų ugdymas vykdomas ilgiau nei 4 val., turi būti organizuojamas vaikų maitinimas ir poilsis tam skirtose patalpose ir (ar)pritaikytose erdvėse." bei 83 punktas „Vaiko dienos režimas turi atitikti vaiko fiziologinius poreikius, jo amžiaus ypatumus, sveikatos būklę“.
 • Geros mokyklos koncepcijos viena iš nuostatų: „Nuo švietimo visiems pereinama prie švietimo kiekvienam, t. y. personalizuoto, suasmeninto ugdymo ir mokymo(si) pripažįstant, kad žmonių patirtys, poreikiai ir siekiai skiriasi, o mokomasi skirtingais tempais ir būdais.“

 

VAIKŲ DIENOS POILSIO POREIKIAI  IR YPATUMAI

 • Augančiam ir besivystančiam vaiko organizmui svarbus pilnavertis poilsis.
 • Vaikų miego poreikis priklauso nuo jų amžiaus ir individualių organizmo ypatumų.
 • Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja, kad 3–5 m. vaikams reikia 10–13 val. reguliaraus miego, įskaitant ir pietų miegą, jei vaikui yra toks poreikis.
 • Atsižvelgiant į mokslinius tyrimus, rekomenduojama vaikų dienos poilsio miegant trukmė:

Vaikų amžius

Dienos miego trukmė

12 m.

2 val.

23 m.

1 val. 45 min

34  m.

1 val. 30 min.

45 m.

1 val. 15 min.

Vyresni nei 5 m.

1 val.

 

VAIKŲ DIENOS POILSIO ORGANIZAVIMAS

 • Dienos poilsis gali būti organizuojamas vaikams miegant arba kitomis poilsio formomis.
 • Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovas, pasitelkęs įstaigos bendruomenę (mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, tėvus (globėjus)) ir atsižvelgdamas į esamus įstaigos išteklius (žmogiškuosius, finansinius, patalpų galimybes) susitaria dėl vaikų dienos poilsio organizavimo.
 • Mokslo metų pradžioje, siekiant išsiaiškinti individualius vaikų dienos poilsio poreikius, organizuojama tėvų (globėjų) apklausa. Atsižvelgiant į vaiko individualius poreikius su tėvais (globėjais) aptariami  vaiko poilsio ypatumai.
 • Dienos poilsio forma nustatoma atsižvelgus į tėvų (globėjų) apklausos duomenis, grupės dinamiką ir individualius pokalbius su vaiko tėvais (globėjais).
 • Organizuojant dienos vaikų poilsį miegant vadovautis "VAIKŲ DIENOS POILSIO ORGANIZAVIMO GAIRĖS" rekomendacijomis.
 • Poilsio formų pasirinkimo principai:

- turi atitikti vaiko amžių;

- turi mažinti stimuliaciją, aktyvumą;

- rekomenduojamos individualios, o ne grupinės veiklos;

- veiklos turi būti saugios, suaugusiųjų prižiūrimos;

- jų turi būti daugiau, nei viena, kad vaikai galėtų jas keisti.

 • Tėvams (globėjams) anketoje nurodžius ir individualiai aptarus, jog vaikas pietų miego nemiega, jam dienos poilsis organizuojamas kita forma.  Mokslo metų eigoje vaikų dienos poilsio poreikiai gali kisti, pokyčiai aptariami individualiai su vaiko tėvais (globėjais).
 • Vaikams, kurie po 20–30 min. poilsio lovoje neužmiega, grupės mokytojas pasiūlo keltis ir užsiimti ramia veikla, kuri netrukdytų kitiems vaikams ilsėtis.
 • Siūlomos kitos poilsio formos:

- piešimas ar koliažo darymas;

- žaidimas su plastilinu, modelinu ar kinetiniu smėliu;

- muzikos klausymas;

- knygų vartymas;

- kita.

 • Jei nėra sąlygų organizuoti individualių veiklų, gali būti organizuojamos grupinės veiklos atskiroje erdvėje (pvz., salė, sensorinis kambarys, kabinetai ir kt.) ar lauke.

 

 

Vaikų dienos poilsio organizavimas Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose

 

 

Apie slapukus šioje svetainėje

Mes naudojame slapukus, kad rinktume ir analizuotume informaciją apie svetainės darbą ir naudojimą, pagerintume bei pritaikytume turinį. Daugiau informacijos